Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Петрол АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 14-05-2018 16:58:28
  Петрол АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 20-06-2018 г. от11:00 часа в Ловеч - 5500 на адрес ул. Търговска № 12, хотел "Ловеч" при следния дневен ред:

Управителният съвет на „Петрол“ АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, което ще се проведе на 20-06-2018г. от 11:00 часа в Ловеч - 5500, ул. Търговска № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала, а при липса на кворум – на 05-07-2018г., при следния дневен ред: 1.Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД през 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД през 2017 година. 2.Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година. 3.Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година. 4.Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2017 година. 5.Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година. 6.Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година. 7.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Петрол“ АД за 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение печалбата на „Петрол“ АД за 2017 година в размер на 2 399 297,94 лв. (два милиона триста деветдесет и девет хиляди двеста деветдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) да бъде отнесена изцяло за покриване на загуби от предходни години. 8.Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Надзорния съвет за дейността им през 2017 година – г-н Иван Алипиев Войновски, „Петрол Корект“ ЕООД, г-н Николай Бориславов Гергов, в качеството му на законен представител на „Петрол Корект“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД, „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, г-н Тодор Иванов Иванов, в качеството му на законен представител на „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД и г-н Армен Людвигович Назарян, в качеството му на законен представител на „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД. 9.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет за дейността им през 2017 година – г-н Кирил Емилов Шилегов, г-н Лъчезар Николов Граматиков, г-н Георги Иванов Татарски, г-н Гриша Данаилов Ганчев и
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *