Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Инвестиционна Компания Галата АД-Варна
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 15-05-2018 10:10:08
  Инвестиционна Компания Галата АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 27-06-2018 г. от11:00 часа в ВАРНА - 9000 на адрес УЛ.ГЕОРГИ СТАМАТОВ 1 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата”АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.”. 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: “Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: “Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”. 4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2017 г.”. 5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2017 г.”. 6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД през 2017 г. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Инвестиционна компания Галата” АД през 2017 г.” 7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г. вкл. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата”АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. вкл.“. 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г., Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г., включително и освободените от тази длъжност с решение на Общото събрание на акционерите от 07.03.2018 г. 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075”. 10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2017 г.“. 11. Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 700 лева месечно. 12.Приемане на решение за овластяване на Председателя на заседанието на Общото събрание на акционерите да сключи договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите, съобразно приетите промени на събранието на ОСА. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД овластява Председателя на заседанието на Общото събрание на
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *