Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Регала Инвест АД-Варна
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-05-2018 10:09:13
  Регала Инвест АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2018г. от 12:00 часа в ВАРНА - 9000, УЛ.ГЕОРГИ СТАМАТОВ 1, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.”. 2.Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”. 3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”. 4.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2017 г.”. 5.Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2017 г.”. 6.Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2017 г. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2017 г.” 7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г. вкл. Проект за решение: „Общото събрание на „ Регала Инвест”АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. вкл.“. 8.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г., включително и тези, освободени от тази длъжност с решение на Общото събрание на акционерите от 20.02.2018 г.”. 9.Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075”. 10.Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2017 г.“ 11.Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Регала инвест”АД приема решение за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната брутно възнаграждение. 12.Приемане на решение за овластяване на Председателя на заседанието на Общото събрание на акционерите да сключи договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите, съобразно приетите промени на събранието на ОСА. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Регала Инвест” АД овластява Председателя на заседанието на Общото събрание на акционерите да сключи договори за възлагане на управление с членовете на Съве
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *