Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-05-2018 16:18:38
  Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-06-2018г. от 11:00 часа в Ямбол, ул.”Обходен път Запад” № 57 , при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година. 2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година. 3. Избор на одитор за 2018година. Предложение за решение: Общото събрание избира за одитор за 2018 година Калинка Писарова. 4. Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0899737242.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *