Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ХД Дунав АД-Враца
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 14-05-2018 14:55:47
  ХД Дунав АД-Враца представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 11-06-2018 г. от09:00 часа в Враца 3000 на адрес ул.Стоян Кялъчев 6 при следния дневен ред:

“Съветът на директорите на ХД”Дунав”АД – гр.Враца, на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, насрочва Редовно Общо събрание на акционерите за 2017 г. на 11.06.2018 г. от 09:00 часа в седалището на дружеството гр.Враца ул.”Стоян Кялъчев”№6 при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на ХД”Дунав”АД през 2017г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД”Дунав”АД през 2017 г. 2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017г. Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017г. 3.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2017 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2017 год. Проект за решение: ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2017 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2017 год. 5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2017 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. Проект за решение: ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2017 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. 6. Решение за покриване на загубата за 2017 г. Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2017 год. в размер на 54 х.лв да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години. 7.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 8. Избор на Съвет на директорите Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Камелия Борисова Лазарова – независим член. Избира за членове на СД: Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов, Стефан Петков Лазаров и Владимир Ценов Чернев – независим член 9. Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с всички членове на Съвета на директорите (чл.244, ал.7 от ТЗ) Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избора на лице, което да сключи договор с всички членове на Съвета на директорите 10. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. 11. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД –гр.Враца за 2017 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2017 г. 12. Приемане Отчета /Доклада/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за Годишен Финансов отчет-2017 год. и Консолидиран годишен финансов отчет - 2017 г. Проект за решение: ОСА приема Отчета/Доклада/ за дейността на Одитния комитет ( на основание чл.108,ал.1,т.8 от ЗНФО) на дружеството за Годишен финансов отчет – 2017 г. и Консолидиран годишен финансов отчет-2017 13. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2018 г. Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година, съгласно предложението на СД, по предложение / препоръка/ на Одитния комитет. 14.Разни. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Всеки акционер има право да участва в ОСА като всяка 1 акция дава право на 1 глас. Общият брой акции са 215000 бр. към датата на свикване на събранието. Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *