Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Атоменергоремонт АД-Козлодуй
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-05-2018 14:48:36
  Атоменергоремонт АД-Козлодуй представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-06-2018г. от 14:00 часа в 3321, Площадка АЕЦ Козлодуй, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Проекторешение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; 2. Одобряване на доклада на независимия одитор за дейността на Дружеството за 2017 год. Проекторешение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год. Проекторешение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; 4. Избор на Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Проекторешение: ОСА избира Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, в следния състав: Хачик Агоп Агопян, Стилиян Милчев Александров и Надалина Емилова Благоева. 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год. и натрупаната печалба от минали периоди. Проекторешение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите: Печалбата на Дружеството за 2017 година се отнася изцяло по сметка „ Неразпределена печалба “ от минали години. 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год. Проекторешение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год. 7. Избор на регистриран, независим одитор на Дружеството за 2018 год. Проекторешение: ОСА избира регистриран, независим одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год. – одитора, заверил Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год. 8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проекторешение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. 9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: Общото събрание реши, постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор за срок - до провеждане на следващото редовно годишно Общо събрание, се запазват без промяна. 10. Определяне на размера на гаранциите за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: Общото събрание определя гаранците за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите, в размер на 3 брутни възнаграждения; 11. Разни. Проекторешение: Общото събрание приема решения при възникнали в хода на провеждането му въпроси, в съотвествие със законовите изисквания за поставянето им и вземане на тези решения.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0882339985.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Други