Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Хидроизомат АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-05-2018 14:05:53
  Хидроизомат АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2018г. от 11:00 часа в София 1756, София, ж.к. Дианабад, ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда А, ет.19, при следния дневен ред:

Точка 1 Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г. Точка 2 Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. Точка 3 Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. Точка 4 Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г. Точка 5 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. Точка 6 Избор на регистриран одитор за финансовата 2018г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за 2018г., а именно одитора Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление София, ул. “Мърфи“ № 3. Точка 7 Разпределяне на печалба и покриване на загуби. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, с което текущата печалба на дружеството в размер на 182 409,24 лв. да бъде отнесена за частично покриване на непокрита загуба от минали години на обща стойност 204 627,55 лв. Остатъкът от загубата от минали години на стойност 22 218,31 лв. да бъде покрита частично с неразпределена печалба от минали години на стойност 8 264,80 лв. Точка 8 Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г. Точка 9 Отчет за дейността на одитния комитет през 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017г. Точка 10 Промяна в състава на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност члена на одитния комитет на дружеството Теодора Йорданова Тодорова-Новева. Общото събрание на акционерите избира нов член на одитния комитет, а именно Борис Савов Брадварски. Точка 11 Промяна на възнагражденията на членовете на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение в размер на 200 лева за всеки един от членовете на одитния комитет на дружеството. Точка 12 Промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружестото, както следва: вместо гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сг
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *