Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Котлостроене АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-05-2018 12:13:01
  Котлостроене АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2018г. от 11:00 часа в гр.София 1220, бул.История славянобългарска №8, при следния дневен ред:

1.Годищен доклад на СД за дейността на дружеството за 2017 г. 2.Одобряване и приемане на ГФО на дружеството за 2017 г. и доклда на регистрирпания одитор за 2017 г. 3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г. 4.Отчет за дейността на ДВИ за 2017 г. 5.Доклад за политиката по възнаграждения за 2017 г. 6.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. 7.Избор и назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 088869401.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *