Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Котлостроене АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 14-05-2018 11:45:14
  Котлостроене АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 14-06-2018 г. от11:00 часа в София 1220 на адрес бул.История славянобългарска № 8 при следния дневен ред:

1.Годищен доклад на СД за дейността на дружеството за 2017 г. 2.Одобряване и приемане на ГФО на дружеството за 2017 г. и доклда на регистрирпания одитор за 2017 г. 3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г. 4.Отчет за дейността на ДВИ за 2017 г. 5.Доклад за политиката по възнаграждения за 2017 г. 6.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. 7.Избор и назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *