Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Топливо АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-05-2018 10:25:00
  Топливо АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2018г. от 09:00 часа в София 1000, ул."Солунска" №2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; ОС приема консолидираният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 г. 3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017г. 4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2017 г. 5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г. 6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 8. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; проект за решение – ОС избира предложения одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му. 9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.; проект за решение - ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 г. 10. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС приема предложението за промени в персоналния състав на Съвета на директорите, съгласно приложените за събранието писмени материали. 11. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член и оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. 12. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; проект за решение – ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на диреторите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Допълнителна информация може да получите на тел: 02 933 35 10.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *