Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТК-ХОЛД АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-05-2018 10:17:59
  ТК-ХОЛД АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2018г. от 10:00 часа в София-1618, бул.Цар Борис III 140, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2017 г. 4. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. 5. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 6. Приемане доклада на за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на за изпълнение на политиката по възнагражденията; 7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 г. и попълване на фонд „Резервен“. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение за попълване на фонд „Резервен“, като останалата част от печалбата за 2017 г. да остане като неразпределена печалба. 8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2017 г. 9. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2017 г. 10. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание избира проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор за 2018 г. 11. Избор на Съвет на директорите. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за избор на Съвет на директорите в състав Пламен Гочев Димитров, Иван Петров Ревалски и Живко Славчев Димов.

Допълнителна информация може да получите на тел: 028551170.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Други