Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Алкомет АД-Шумен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 11-05-2018 18:27:45
  Алкомет АД-Шумен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2018г. от 14:00 часа в 9700, 2 Индустриална Зона, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2017 год. 2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год. 3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год. 4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 год. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год. 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 год., а именно: печалбата за 2017 год., в размер на 15 429 529.50 лв. (петнадесет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин и двадесет и девет лева и 50 ст.) да се разпредели както следва: 30 % от печалбата след данъци, а именно 4 628 858.85 лв. (четири милиона шестстотин двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 85 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 10 800 670.65 лева (десет милиона осемстотин хиляди шестстотин и седемдесет лева и 65 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба. 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год. 8. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2018 год. Предложение за решение: По предложение на Общото събрание. 9. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +54858651.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *