Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЕМКА АД-Севлиево
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 11-05-2018 17:22:12
  ЕМКА АД-Севлиево представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-06-2018г. от 11:00 часа в Севлиево - 5400, ул. Н. Петков №30, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; 2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад; 4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2017г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2017г.; 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; 7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2017год. в размер на 3 396 572,91 лв да бъде разпределена както следва: Разпределя от чистата печалба 1 584 636,13 лв за изплащане на дивидент, а остатъка от печалбата в размер на 1 811 936,78 лв да остане като неразпределена печалба. 8. Избор на регистриран одитор за 2018г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложената от одитния комитет фирма «Акаунтинг одитинг» ООД с ключов одитор Елена Велева Илиева, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №124, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018год. 9. Избор на одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за избор на одитен комитет в състав Данко Димов Костов, Николай Георгиев Николов и Димитър Цанев Анев. Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет да бъде 3 години и приема годишно възнаграждение за председателя на одитния комитет в размер на 400лв и за членовете на одитния комитет възнаграждения в размер по 300лв. 10. Премане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Предложение за решение: 1. ОСА увеличава капитала на Дружеството от 21 505 776 лв. на 21 720 776 лв. или с 215 000 лв., чрез издаване на 215 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл.112, ал. 3 от ЗППЦК. Основните параметри на новата емисия са, както следва: Размер на емисията : 215 000 (двеста и петнадесет хиляди) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции. Вид акции : Новоиздадените акции са от същия клас, както издадените от Дружеството до този момент – обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Лица имащи право да запишат акции
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *