Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 11-05-2018 14:51:36
  ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-06-2018г. от 11:00 часа в София 1000, Славянска 2, при следния дневен ред:

Надзорният съвет на “Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ), гр. София, на основание чл.223 ТЗ и чл.38, ал.1 от Устава на БАКБ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на 15 юни 2018 г. от 11:00ч. в гр.София, ул. “Славянска” № 2, в сградата на централния офис на БАКБ, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Одобряване на: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2017г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2017г. и (2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2017г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2017г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2017 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2017г. и (2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2017 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2017 г. 2. Обсъждане и одобряване на предложение за разпределяне на печалбата на БАКБ за 2017г. Предложение за решение: ОСА одобрява печалбата на БАКБ за 2017г. след данъчно облагане да се отнесе във Фонд Резервен. 3. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2017 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2017 г. 4. Годишен отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит за 2017 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит за 2017 г. 5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; Предложение за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на БАКБ за дейността им през 2017г. Предложение за решение: ОСА взема решение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017г. всички членове на Надзорния съвет на БАКБ. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАКБ за дейността им през 2017г. Предложение за решение: ОСА взема решение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017г. всички членове на Управителния съвет на БАКБ. 8. Избор на одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД на индивидуална и консолидирана основа за финансовата 2018г.; Предложение за решение: За извършване на съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2018 г. на индивидуална и консолидирана база ОСА избира двете одиторски дружества – регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, препоръчани от Одитния комитет, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред. 9. Одобрение на промени в състава на Одитния комитет на БАКБ. Предложение за решение: (1) ОСА освобождава г-н Джейсън Лайл Кук като член на Одитния комитет на БАКБ АД; (2) ОСА избира за нов член на Одитния комитет г-н Серж Лиоути с мандат до 10.05.2019г. Данните за професионалната квалификация на г-н Серж Лиоути са включени в материалите по дневния ред. (3) ОСА констатира, че след освобождаването от длъжност на г-н Джейсън Лайл Кук и след избора на г-н Серж Лиоути, Одитният комитет на БАКБ се състои от трима члена с мандат до 10.05.2019г., а именно: (1) г-н Мартин Бойчев Ганев – Председател на Одитния комитет (2) г-н Серж Лиоути; (3) г-жа Райка Онцова. 10. Промени в Устава на БАКБ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на БАКБ АД приема изменения и допълнения
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *