Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 11-05-2018 13:57:37
  Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22-06-2018г. от 11:00 часа в гр. Несебър 8230, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2017г. и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г., чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2017г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2017г.; 3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.; 4. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2017г. рег.№ В02-00-86/30.04.2018 г.; проект за решение - ОС приема доклада рег.№ В02-00-86/30.04.2018 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.; 5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.; 6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017г.; проект за решение - Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2017г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2017г. и да не се изплащат дивиденти; 7. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017г. – 31.12.2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017г. – 31.12.2017г.; 8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2018г. и сключване на договора с него по препоръка на ОСА; проект за решение - ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД за одитиране на годишния финансов отчет за 2018г. и дава препоръка за сключване на договор с него; 9. Изменение и допълнение на Правилата за дейност на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, приети с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, проведено на 18.07.2017г.; проект за решение – ОС приема изменение и допълнение на Правилата за дейност на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, приети с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД както следва: §1. Досегашния чл.12 става §1 в Преходни и допълнителни разпоредби и се допълва с настоящото решение: Преходни и допълнителни разпоредби §1. Настоящите Правила за дейността на Одитния комитет към „Слънчев бряг” АД са приети на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов надзор от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 18.07.2017г. Същите са изменени и допълнени с Решение по т.9 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 22.06.2018г. §2. Създава нов чл.12: Чл.12. (1) Чле
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *