Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Синергон Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-05-2018 16:46:10
  Синергон Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25-06-2018г. от 09:00 часа в София 1000, ул."Солунска" №2, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; проект за решение - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2017г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 г.; проект за решение - Общото събрание приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 г. 3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2017 г.; проект за решение - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2017 г. 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г.; проект за решение - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г. 5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2017 г. 6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; проект за решение - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017 г.; проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017 г. 8. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; проект за решение – Общото събрание избира предложения одитния комитет на дружеството и определя мандата на членовете му. 9. Избор на регистриран одитор за 2018 г. на дружеството; проект за решение - Общото събрание избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Даринка Илиева Игнатова- диплом № 0377/1997Г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 02 933 35 99.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *