Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Мел инвест холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-05-2018 16:37:47
  Мел инвест холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-06-2018г. от 12:00 часа в София-1606, бул."Генерал Тотлебен" 85-87,ет.4, при следния дневен ред:

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 18.06.2018г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа, при следния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г., изготвен от Съвета на директорите (СД). 2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г, изготвен от СД и доклада на одитора. 3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2017г, в размер на 160 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесe изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството. 4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите. 5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г. 7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г. 8. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет. Към датата на решението на СД за свикване на ОС, общият брой акции на дружеството е 3 641 000 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 3 641 000. Право да участват и да гласуват в ОС имат само лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 04.06.2018г. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9 до 17 ч, и на интернет-страницата на дружеството melinvest.bg, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно за конкретното ОС, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представля
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018