Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Заводски строежи-Девня АД-Девня
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-05-2018 16:28:07
  Заводски строежи-Девня АД-Девня представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2018г. от 10:00 часа в Девня - 9160, Промишлена зона, Административна сграда в Производствена база на „Заводски строежи-Девня”АД , при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2017 г.; предложение за решение - ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017год.; 2.Приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017 год. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет; предложение за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017 г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител; 3.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. предложение за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите. 4.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Заводски строежи - Девня” АД за 2017 год. предложение за решение: „Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Заводски строежи - Девня” АД за 2017 г. 5.Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2017 год. Предложение за решение: Реализираната за 2017 г. загуба да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби. 6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2017г.; предложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 год.;

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 571458.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Други
Материали *