Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Светлина АД-Сливен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-05-2018 16:01:00
  Светлина АД-Сливен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2018г. от 12:00 часа в 8800, Сливен,бул.Стефан Караджа № 6, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Светлина” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.06.2018 г. от 12,00 ч. в седалището на дружеството в гр. Сливен, в административната сграда на бул.”Стефан Караджа” № 6, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; 3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017 г. 4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2017 г. 5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2017 г. 6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 8. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на председателя на съвета на директорите, определяне на мандата и броя на членовете му; проект за решение – ОС избира предложения от председателя на съвета на директорите одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му. 9. Овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.196,ал.1 от ТЗ; проект за решение – ОС приема предложението за овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.196,ал.1 от ТЗ. 10. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС приема внесените изменения и допълнения в устава на дружеството. 11. Избор на регистриран одитор за 2018 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на общото събрание на акционерите; проект за решение - ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 г. и дава препоръка за сключване на договор с него. 12. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. 13. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; проект за решение– ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделки по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползуване или като обезпечение на активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството, при условията на ЗППЦК, и съгласно писмените материали с проекторешенията по дневния ред.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35944663213.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Други