Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-05-2018 12:09:47
  Индустриален Капитал Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-06-2018г. от 10:30 часа в София-1000, ул. Бачо Киро 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г 3. Приемане на годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството; 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад; 5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад 6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2017 г 7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.; 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г 9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; 10. Избор на регистриран одитор за 2018 г 11. Вземане на решение за увеличение на капитала на Индустриален капитал-холдинг АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК; 12. Определяне на нов размер на възнагражденията на членовете на съвета на директорите. 13. Промени в одитния комитет 14. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 2 980 26 48.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Други