Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 10-05-2018 09:54:23
  Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 20-06-2018 г. от10:00 часа в София - 1113 на адрес бул. „Драган Цанков“ №36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала „Пловдив при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.; 3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; 4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; 5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.; 8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2017 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 687 260,13 лв., или 0.0341072 лв. брутен дивидент на акция; 9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; проект за решение - ОС избира "АФА" ООД, ЕИК: 030278596, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Оборище № 38, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.;
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *