Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Марицатекс АД-Пловдив
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 10-05-2018 09:32:23
  Марицатекс АД-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 22-06-2018 г. от11:00 часа в Пловдив - 400 на адрес ул. Васил Левски 144 при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД: Точка 1: Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 година. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 година. Точка 2: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година. Точка 3: Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2017 г. Точка 4: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Точка 5: Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г. Точка 6: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Точка 7: Вземане на решение за разпределение на печалбата и покриване на загуби на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се покрие загуба от 2011 г., която е без право на пренасяне за данъчни цели, в размер на 34 363,74 лв., за сметка на неразпределена печалба от минали години, формирана от отписан през 2017 г. преоценъчен резерв, в размер на 34 363,74 лв. Точка 8: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Точка 9: Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018 г. Проект за решение: ОС на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за 2018 г. одитора Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД. Точка 10: Гласуване на нов мандат на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите гласува нов 5-годишен мандат Съвета на директорите на дружеството, който изтича на 31.07.2023 г.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *