Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
БГ Агро АД-Варна
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 09-05-2018 17:07:44
  БГ Агро АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-06-2018г. от 10:00 часа в гр.Варна - 9000, зала "Карачи" на Хотел-галерия "Графит" в гр.Варна, бул."Княз Борис I" № 65, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „БГ АГРО” АД с решение от 09 май 2018 г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД което ще се проведе на 18 юни 2018 г. от 10.00 часа в зала „Карачи”на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65, при следния дневен ред: 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2017 г. 2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г. 3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2017 г. 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2017 г. 5.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2017 г. 6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Ваня Атанасова Беевска за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД през 2017 г.; 7. Определяне на нов размер на постоянното (месечно) възнаграждение на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА в качеството й на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с променения размер на възнаграждението. 8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и премане на решение за разпределяне на печалби от минали години. 9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО” АД за 2018 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35952601656.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *