Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Синтетика АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-04-2018 13:09:28
  Синтетика АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-05-2018г. от 09:00 часа в София - 1592, бул. Христофор Колумб №43, при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет - сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; стойност на главницата по кредита- най-малко 5 000 000 (пет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 10 % (десет процента) на годишна база; срок на договора – между 5 (пет) и 7 (седем) години; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор); кредитът се отпуска в полза на публичното дружество „Синтетика” АД. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика” АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката по финансиране (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за кредит. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение. Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет- сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; стойност на главницата по кредита- най-малко 5 000 000 (пет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 10 % (десет процента) на годишна база; срок на договора – между 5 (пет) и 7 (седем) години; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор); кредитът се отпуска в полза на публичното дружество „Синтетика” АД. Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика” АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката по финансиране (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за кредит. Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото реш
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Други
 
 
 

Предишен месец Февруари 2019 Следващ месец
10 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Няма предстоящи събития за 17-02-2019