Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
235 Холдингс ЕАД-София
Друга нерегулирана информация 16-04-2018 15:02:01
  Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „235 Холдингс“ ЕАД, гр. София „235 Холдингс“ ЕАД, гр. София, ЕИК 204744984, на основание чл. 92а от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 19 900 000 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас в ОСА на дружеството, на дивидент и на ликвидационен дял и от същия клас акции, както съществуващите акции, с номинална стойност 1 лв., и емисионна стойност 1 лв. всяка една, с обща номинална стойност 19 900 000 лв. и обща емисионна стойност 19 900 000 лв., съгласно решението за увеличаване на капитала от 100 000 лв. на 20 000 000 лв., прието от едноличния собственик на капитала на дружеството на 25.09.2017 г., (на основание чл. 192, ал.1). На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ едноличният собственик на капитала на „235 Холдингс“ ЕАД е взел решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции на дружеството, която съответства на дела им в капитала преди увеличението. Предлагането ще се извърши съгласно условията и съдържанието на Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 63-E/16.01.2018г. и Допълнение към Проспекта, одобрено от Комисията за финансов надзор с решение № 372 – Е/11.04.2018 г. Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на „235 Холдингс“ ЕАД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие, че до крайния срок бъдат записани и платени най-малко 5 000 000 броя нови акции. Всички инвеститори имат възможност при равни условия да участват в увеличението на капитала на дружеството. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани: всеки инвеститор има правото да подаде поръчка за желаното от него количество, като не са предвидени ограничения за минимален и максимален брой акции за записване. Начало на предлагането: за начало на публичното предлагане се смята датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в информационната медия X3News, на интернет страниците на „235 Холдингс” ЕАД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман” АД (ако публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Начало и продължителност на подписката: Начална дата на подписката е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в информационната медия X3News и на интернет страниците на “235 Холдингс” ЕАД и на упълномощения инвестиционен посредник „Капман” АД, (ако публикациите са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Поръчки за покупка ще се приемат в рамките на десет работни дни от началната дата, всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч. Подписката приключва на десетия работен ден от началната дата, като след приключването й, в срок от три работни дни се обявява списъка на разпределение и инвеститорите се уведомяват за броя акции, записани от тях. Условия и ред за записване на предлаганите ценни книжа: Инвеститорите могат да подават два типа поръчки: Лимитирана – поръчка за записване (покупка) на акции, в която е зададен максималният брой акции по емисионната стойност. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени частично; и Пазарна – поръчка за записване на акции, която съдържа само обща стойност в лева или общ брой желани за записване акции. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена частично или изцяло. Подаването на поръчка се счита за потвърждение, че инвеститорът: се е запознал с Проспекта и е приел условията на предлагането; дава съгласие да му бъде разпределен по-малък брой предлагани акции от броя, посочен в подадената поръчка, съгласно условията, изложени в Проспекта; се съгласява да заплати сума, равна на броя разпределени предлагани акции, умножени по емисионната
Прикачени файлове:
Съобщение за публично предлагане
 
 
 

Предишен месец Август 2018 Следващ месец
25 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 17-08-2018