Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Неохим АД-Димитровград
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-04-2018 15:20:38
  Неохим АД-Димитровград представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2018г. от 12:00 часа в гр. Димитровград - 6400, ул. Химкомбинатска, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2017 г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2017 г.; 2. Приемане на Доклада на регистрираните одитори за извършения одит на Гoдишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г.; 3. Одобряване и приемане на Гoдишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г.; 4. Приемане и одобряване на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за 2017 г.; 5. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2017 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2017 г.; 6. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2017 г.; 7. Одобряване и приемане на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2017 г.; 8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Неохим“ АД за 2017 г.; 9. Освобождаване от отговорност на настоящите членове на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2017 г. и освобождаване от отговорност на освободените от длъжност като членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД през 2017 г. за дейността им по управление на Дружеството през 2017 г.; 10. Избор на нов Съвет на директорите на „Неохим“ АД, определяне на състава, срока и размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД, на които няма да бъде възложено управлението и размера на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК.; 11. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД и на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим 2018 г.; 12. Избор на нов Одитен комитет на „Неохим“ АД, определяне на мандата, броя на членовете и възнаграждението на одитния комитет; 13. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; 14. Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

Допълнителна информация може да получите на тел: 039160572.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Февруари 2019 Следващ месец
10 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Няма предстоящи събития за 17-02-2019