Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Сирма Груп Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
13-03-2018 17:33:53
  Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, с настоящето Ви уведомяваме, че на 13.03.2018 година Сирма Груп Холдинг АД сключи договор за покупка на акции от дружеството Онтотекст АД с ЕИК: 20356710 както следва: • Вид на сделката: покупка на всички притежавани от продавача акции в дружеството Онтотекст АД с ЕИК: 20356710; • Продавач: Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи /правоприемник на инвестиционния фонд за рисково финансиране Невек/; • Купувач: Сирма Груп Холдинг АД; • Брой акции: 4.187.087 (четири милиона сто осемдесет и седем хиляди и осемдесет и седем) броя акции клас А1 с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев от капитала на Онтотекст АД, представляващи 100% от акции клас А1 и 26,06% от капитала на дружеството; • Покупна цена: EUR 4.200.000 (четири милиона и двеста хиляди) евро, платима както следва: EUR 1.000.000 (един милион) евро следва да бъдат заплатени от Купувача при джиросване на Акциите, така, както е уговорено в договора; EUR 1.000.000 (един милион) евро следва да бъдат заплатени от Купувача в срок до 30.06.2018 г.; EUR 2.200.000 (два милиона и двеста хиляди) евро следва да бъдат заплатени в тридневен срок след вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала на Купувача, но не по-късно от 15.03.2019 г.; • Обезпечения по сделката: ЗАЛОГ № 1: Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.131 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Цветан Борисов Алексиев, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар. ЗАЛОГ № 2: Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.130 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Атанас Костадинов Киряков, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар. ЗАЛОГ № 3: Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.130 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Георги Първанов Маринов, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар. • Дата на прехвърляне на акциите: Прехвърлянето на Акциите от Продавача на Купувача ще се извърши на работния ден, следващ деня, в който са изпълнени следните условия: - Купувачът следва да удостовери че залозите /описани по-горе/ са надлежно учредени в полза на Продавача; - Страните предоставят всички корпоративни решения, пълномощни, удостоверения, декларации и друга прилежаща документация, която е необходима във връзка с прехвърлянето на Акциите от Продавача на Купувача; • Промени в ръководните органи на Онтотекст АД: Златолина Мукова и Константин Петров напускат Съвета на Директорите на Онтотекст АД. • Начин на финансиране на първия транш от покупката: инвестиционен банков кредит.