Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново
Друга нерегулирана информация 12-03-2018 17:29:53
  Уважаеми Дами и Господа, С настоящото Ви уведомяваме, че на ИОСА от 28.12.2017г. „ЦБА Асет Мениджмънт" АД взе следните решения: 1. ОС на акционерите приема решение „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да подпише Анекс/Допълнително споразумение с „ЦБА Пропърти Инвестмънт”АД към Договор за банков инвестиционен кредит №258/18.12.2013г. и представляващите неразделна част от него анекси и Договор за стандартен кредит за оборотни средства № 259/18.12.2013г. и представляващите неразделна част от него анекси, за уговаряне на Нов погасителен план за вземанията на „ЦБА Пропърти Инвестмънт” от „ЦБА Асет Мениджмънт”АД, възникнали от Договор за цесия от 26.09.2017г. сключен между „ЦБА Пропърти Инвестмънт” и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД в размер на 2 378 х.лв. ОСА овластява изпълнителният директор на дружеството Г-н Атанас Кънчев да подпише Анекс/Споразумение описан в предходното изречение.; 2. ОС на акционерите приема решение „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи Договор за Новация с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД по силата на който да новират банков кредит - предмет на Договор за кредит от 01.12.2010 г., изменен и допълнен с Анекс № 1 от 23.05.2012 г., Анекс № 2 от 31.01.2013 г., Анекс № 3 от 22.05.2013 г., Анекс № 4 от 29.10.2013 г. и Анекс № 5 от 18.02.2014 г., както и всички последващи анекси към него, по силата на което този кредит, ведно с лихвите, таксите, комисиони и разноските се погасява и се заменя с предоставен от Банката на новия КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ нов кредит, ведно със следващите се върху него лихви, такси, комисиони и разноски в размера, във валутата и за целта, посочени в настоящия Договор за новация и при всяко едно от условията му. Новият Кредитополучател и Солидарните длъжници се задължават да върнат новирания кредит, негов предмет, ведно с начислените върху него лихви, такси, комисиони и разноски и други, в уговорените в този Договор за новация срокове, при изпълнение на всички други условия на Договора, както и Общите условия на УниКредит Булбанк АД. По силата на този договор се заменя кредитополучателя „ЦБА Асет Мениджмънт”АД с „ЦБА Пропърти Инвестмънт”АД, при запазване действието на обезпеченията, учредени за гарантиране на дълга по Договор за кредит от 01.12.2010 г. и по отношение дълга - предмет на този договор . ОСА овластява изпълнителният директор на дружеството Г-н Атанас Кънчев да подпише описания в предходното изречение договор; 3. ОС на акционерите приема решение „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи Споразумение за уреждане на взаимоотношенията с „ЦБА Пропърти Инвестмънт”АД възникнали от договора по т.2 от дневния ред за сумата от 3 600 х.лв. главница, за срок не повече от 10/десет/ години при лихвен процент 3.5% +СОФИБОР и обезпечения, съгласно Проект на споразумението което е , неразделна част от документите към ОСА. ОСА овластява изпълнителният директор на дружеството Г-н Атанас Кънчев да подпише описания в предходното изречение договор; 4. ОС на акционерите приема решение В случай, че „ЦБА Пропърти Инвестмънт”АД закупи с цесия вземането на банка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД по договор за кредит овърдрафт от 18.12.2009г. сключен между Банка ДСК ЕАД и „ЦБА Асет Мениджмънт”АД, вземането по който е придобито с цесия от "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД , ОСА взема решение „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи Анекс/Допълнително споразумение към договор за кредит овърдрафт от 18.12.2009г. с „ЦБА Пропърти Инвестмънт”АД, за уговаряне на Нов погасителен план за вземанията на „ЦБА Пропърти Инвестмънт” от „ЦБА Асет Мениджмънт”АД, възникнали от Договор за цесия който ще се сключи между „ЦБА Пропърти Инвестмънт” и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД в размер на 655 х.лв. ОСА овластява изпълнителният директор на дружеството Г-н Атанас Кънчев да подпише описания в предходното изречение договор; 5. ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.1, т.2, т.3 и т.4 по-горе. Във връзка с горните решения на 09.03.2017г. „ЦБА Асет Мениджмънт" АД сключи /подписа/ гореопи
Прикачени файлове:
Uvedomlenie