Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-02-2018 09:54:00
  Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-02-2018г. от 10:00 часа в София - 1113 , бул. „Драган Цанков“ №36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала „Пловдив , при следния дневен ред:

1. Приемане на изменения в Устава на Дружеството. Проект за решение: Съгласно предложенията, посочени в Приложение № 1 към настоящата покана. 2. Приемане на правила за отнасянето и разходването от страна на Дружеството на средствата, освободени в резултат от намалението на капитала на Дружеството, одобрено с решение на Общото събрание на акционерите на 11.08.2016 г. Проект на решение: „Средствата на Дружеството, освободени в резултат на намаляване на номиналната стойност на акциите, одобрено с решение на Общото събрание на акционерите от 11.08.2016 г. да се отнесат във фонд „Резервен“ и да се използват единствено и само за целите, предвидени в Устава на Дружеството.“ 3. Приемане на предложението на „Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, вписан в регистър IX, том 1, стр. 62, парт. № 13, по ф.д. 1793/2001 г. по описа на СГС, представляван от „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, ЕИК 121708719, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, област София (столица), Столична община, район Триадица, бул. „България“ № 49Б, вх. А, ет. 10, за изменение в Устава на Дружеството. Проект за решение: „На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 31 (1), т. 1 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите изменя чл. 64, ал. 3 от Устава на Дружеството, както следва: „Чл. 64. (3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година и неразпределената печалба от минали години, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.“ 4. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: 029379861 .
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *