Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Пълдин Холдинг АД-Пловдив
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 08-02-2018 12:00:27
  Пълдин Холдинг АД-Пловдив представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-03-2018г. от 11:30 часа в Пловдив - 4003, ул.Брезовско шосе 176, при следния дневен ред:

1.Приемане на решение за предсрочно освобождаване на Зойка Йосифова Тодорова – регистриран одитор от Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, притежаваща диплом № 480/1999 г., и упражняваща дейността си на адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул.Никола Ръжанков №7, от изпълнение на поетия ангажимент за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2017 г. Одитора е избран на проведеното на 29.06.2017 г. Редовно Общо събрание на акционерите, като към датата на избора не са били налице основанията по чл.49, ал.2. т.2 вр. ал.1 от Закона за независимия финансов одит, по-конкретно – на одитора е наложена надзорна мярка лишаване от правото за извършване на задължителен финансов одит на предприятия от обществен интерес за срок от една година, считано от 27.10.2017 г. 2.Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. 3.Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Кандидтурите са представени от лицата с приложени доказателства за наличие на предпоставките по чл.107, ал.3 от ЗНФО и писмени декларации за липса на тези по чл.107, ал.4 от ЗНФО, съгласно ал.5 от същия закон, които са част от материалите към дневния ред. 4.Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. 5.Приемане на правила за дейността, функциите, правата и отговорността на членовете на Figures title: Съвета на директорите предлага следния проект на Правила за дейността, функциите, правата и отговорността на членовете на одитния комитет на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35932953271.
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *