Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Монбат АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
05-12-2017 16:57:50
  Съобщение съгласно чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа МОНБАТ АД на основание чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 30 000 (тридесет хиляди) броя безналични, лихвоносни конвертируеми, свободнопрехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност от 1 000 евро (хиляда евро) за облигация и с обща емисионна стойност 30 000 000 евро (тридесет милиона евро). Минималният брой записани конвертируеми облигации, при който предлагането ще се счита за успешно, е 15 000 (петнадесет хиляди) конвертируеми облигации. Предлаганите конвертируеми облигации се издават на основание решение на Съвета на директорите(СД) на МОНБАТ АД, прието на заседание на СД от 10.10.2017г. Проспектът за първично публично предлагане на конвертируеми облигации от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН № 1459–E от 21.11.2017 г. Настоящите акционери на МОНБАТ АД имат право да запишат конвертируеми облигации от настоящата емисия, съразмерно на участието си в капитала на Дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение, се издават права. Срещу една акция се издава едно право. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на настоящото съобщение по чл. 92а от ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД (ЦД) открива сметки за права на акционерите на МОНБАТ АД, като всеки от тях има възможност да придобие такава част от новите облигации, която съответства на дела му в капитала Срещу всеки 1 300 права, акционерите или третите лица, придобили права по време на свободната търговия с права, имат право да запишат 1 (една) облигация от настоящата емисия на емисионна стойност 1 000 евро за облигация. Всяко лице, което не е акционер и желае да запише конвертируеми облигации от емисията, може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една конвертируема облигация и най-много такъв брой конвертируеми облигации, който е равен на броя на придобитите права, разделен на 1 300. Първи етап на подписката: Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на конвертируеми облигации е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК чрез публикация във вестник „Капитал Дейли“, на интернет страницата на Бюлетина на Инвестор БГ и X3 News, както и на интернет страниците на МОНБАТ АД, и на ИП „Елана Трейдинг“ АД. Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл.112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Край на първия етап на подписката: Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой конвертируеми облигации до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от „Българска фондова борса – София” АД (БФБ). Втори етап: Неупражнените права в срока за прехвърляне на правата се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани конвертируеми облигации до изтичане срока за прехвърляне на правата. Край на втори етап и на подписката: Лицата, закупили права на организирания от БФБ явен аукцион, могат да запишат конвертируеми облигации срещу тях до изтичането на срока за записване на конвертируеми облигации. Срокът за записване на облигации изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случ
Прикачени файлове:
Съобщение съгласно чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ПРОСПЕКТ
ПРОСПЕКТ
ПРОСПЕКТ
 
 
 

Предишен месец Ноември 2018 Следващ месец
22 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Няма предстоящи събития за 14-11-2018