Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Би Джи Ай Груп АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
01-12-2017 16:10:25
  С настоящото „Би Джи Ай Груп” АД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: съгласно точка 5.8 от Документа за предлаганите ценни книжа от 14.04.2015 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100011142, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в едномесечен срок от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията. Във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 119 186 лева на 03.12.2017 г. по описаната по-горе емисия облигации, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа.
Прикачени файлове:
Уведомление във връзка с лихвено плащане