Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
София Комерс-Заложни къщи АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
30-11-2017 11:21:48
  С настоящото, с оглед изискването на разпоредбата на чл. 79б от ЗППЦК и в срока съгласно разпоредбата на §60 от ДР на ЗППЦК (ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ви уведомяваме, че „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД има издаден LEI код: Наименование на ЮЛ на кирилица „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД ЕИК 131459062 LEI код 485100BTLQ4TTTH6G473
Прикачени файлове:
уведомление