Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Енерго-Про Варна ЕАД-Варна
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
12-10-2017 18:38:21
  На основание на чл.100с, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, „ЕНЕРГО – ПРО ВАРНА“ ЕАД, с ЕИК 204146759, в качеството си на емитент на емисия обезпечени корпоративни облигации, регистрирана в “Централен депозитар“ АД с ISIN BG2100018162, уведомя, че на 12.10.2017г. бе проведено Общо събрание на облигационерите по Емисията, на което бяха взети решения по предварително обявения дневен ред, съгласно Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с номер на вписване 20171002173420. Целият текст на решенията е прикачен към информацията. Съгласно изискванията на чл.100ц, ал.1 от ЗППЦК, Емитентът ще изпрати на Комисия за финансов надзор и ще оповести на обществеността протоколът от проведеното ОСО в срок не по-късно от три работни дни след неговото провеждане. В допълнение, Емитентът уведомява, че в съответствие с условията на Емисията и с оглед на предоставеното от ОСО съгласие за извършване на промени в условията на Емисията, съгласно взетото от ОСО решение по точка първа от дневния ред, предстои вземането на решение от компетентните органи на Емитента за извършване на посочените промени в условията на Емисията, с което същите ще се считат за окончателно приети, и за което Емитентът ще извърши отделно уведомление.
Прикачени файлове:
OSO 12.10.2017 reshenia