Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Монбат АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
12-10-2017 12:31:20
  С настоящото уведомяваме, че на 12.10.2017 г. Съветът на директорите на Монбат АД прие изготвения проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации в размер до 30 000 (тридесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми, свободно прехвърляеми облигации, с единична номинална стойност 1 000 евро, издадени от „Монбат” АД. Проспектът ще бъде представен на КФН за одобрение. КФН все още не се е произнесла по документа.
Прикачени файлове:
уведомление