Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Лавена АД-Шумен
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в капитала
06-10-2017 14:32:09
  Съобщение за резултати от публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Лавена” АД, гр. Шумен „Лавена” АД, гр. Шумен, уведомява инвеститорите относно успешното приключване и резултатите от публичното предлагане на 53,330 обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1 лев всяка, при общ размер на емисията 4,213,070 лева, съгласно приетите на 01.06.2017 г. и 02.06.2017 г. решения на Съвета на директорите за увеличаване на капитала от 266,652 лева на до 319,982 лева и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1107-E от 08.08.2017 г. Дата на приключване на подписката: 04.10.2017 г. Минимален брой записани и заплатени акции, при който предлагането се счита за успешно: минимум 40,000 броя нови акции. Общ брой записани акции: 53,329 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка. Сума, получена срещу записаните акции: 4,212,991 лева, разходи по предлагането: 29,766 лева. Предлагането приключи без затруднения, спорове и други подобни в процеса на търговията с права и записването на акции.