Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТК-ХОЛД АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
06-10-2017 10:58:50
  Съветът на директорите на ТК-Холд АД определя период за обратно изкупуване на акции от капитала на ТК-Холд АД – 6 месеца, считано от 09.10.2017 г. Обратното изкупуване, на основание чл. 187б от Търговския закон, чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и решението на редовното Общо събрание на акционерите на ТК-Холд АД, проведено в София на 07.06.2017 г., ще се извърши при условията за брой акции, минимална и максимална цена както следва: 1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството, което се равнява на 256 181 акции. 2. Начална дата на обратното изкупуване – 09.10.2017 г. 3. Минимална цена на обратно изкупуване – 1,20 лв.; 4. Максимална цена на обратно изкупуване – 2,00 лв.; 5. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 09.04.2018 г. 6. В случай, че в определения по т.5 срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока или да определи нов период за обратно изкупуване при съответно прилагане на условията в предходните точки. Съветът на директорите избира Капман АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.