Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
05-10-2017 18:39:42
  Относно: Уведомление за извършено частично амортизационно плащане по облигационната емисия, издадена от Дружеството С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: на 05.10.2017 г. е извършено частично амортизационно плащане в общ размер на 78 805 евро по емисията облигации, издадена от ИКПД, чийто падеж беше настъпил на 14.08.2017 г. Сумата за гореописаното амортизационно плащане по облигационния заем, издаден от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, е внесена по банкова сметка на Централен депозитар АД от ЗД „ЕВРОИНС“ АД, в качеството му на застраховател по застрахователна полица, сключена във връзка с предоставяне на обезпечение на облигационерите по облигационния заем, издаден от ИКПД.
Прикачени файлове:
Уведомление