Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Унифарм АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Преобразуване и прекратяване
12-09-2017 18:04:54
  На основание чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията, Ви уведомяваме, че Управителният съвет на „УНИФАРМ“ АД взе решение за започване на процедура по преобразуване на „УНИФАРМ“ АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане на “УНИФАРМ” АД в „СОФАРМА” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда“, бул. ,,Илиенско шосе” № 16 и избира инвестиционен посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.
Прикачени файлове:
Уведомление за взето решение на УС за вливане на Унифарм АД в Софарма АД