Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
12-09-2017 16:35:24
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На основание чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията, Ви уведомяваме, че Съвета на директорите на свое заседание взе решение за започване на процедура по преобразуване на „СОФАРМА“ АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в „СОФАРМА” АД на “УНИФАРМ” АД, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3 и избира инвестиционен посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване
Прикачени файлове:
Уведомление за взето решение за вливане на Унифарм АД в Софарма АД