Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Енергоремонт Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Търгово предлагане
08-09-2017 16:13:47
  УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 151, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че в "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД е постъпило търгово предложение от "ДИЙТСМАН" Н.В. (Dietsmann N.V.) към акционерите на "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД за закупуване на 480 295 (четиристотин и осемдесет хиляди двеста деветдесет и пет) броя обикновени, поименни, безналични, с право на глас акции от капитала на "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД. Търговият предложител е "ДИЙТСМАН Н.В. (Dietsmann N.V.) („Предложителя“), RSIN: 817275423, със седалище в Нидерландия, гр. Амстердам и с адрес на управление: в гр. Бреда, ул. Вилхелминасингел“ № 19, 4818АС, тел.: +31765301988, факс: +31765216388, е-mail: reception_breda@dietsmann.com, електронна страница в интернет: www.dietsmann.com Предметът на дейност на Предложителя по дружествен договор е: а.) участието в, управлението и финансирането на фирми от всякакъв вид, установяването на гаранции по всякакъв начин или обвързването му със задължения на компании от групата и други фирми, с които дружеството е свързано по някакъв начин. б.) извършването и изпълнението на (интегрирани) операции, технически дейности по поддръжка или инженеринг в индустриалния сектор в световен мащаб. в.) начисляването на разходи и предоставянето на услуги срещу заплащане, сред които юридически, фискални, финансови и промоционални услуги на компании от групата и други фирми, с които е свързано дружеството, и г.) също така всичко, свързано с или може да бъде от полза за реализацията на горното. Предложителят притежава общо 18 733 405 обикновени поименни безналични с право на глас акции от капитала на „Енергоремонт Холдинг“ АД, и представляващи 97,50 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите му. Предложителят притежава пряко 12 387 835 обикновени поименни безналични с право на глас акции на Дружеството, както и притежава чрез свързано лице "МИЛЕНИЯ 77" ЕООД, ЕИК: 131166074, на което Предложителят е едноличен собственик на капитала, 6 345 570 обикновени поименни безналични с право на глас акции на Дружеството. Акциите, които са обект на търговото предложение, са всички останали акции на Дружеството, а именно 480 295 обикновени поименни безналични с право на глас акции на Дружеството. Всички акции на Дружеството са от един клас и имат ISIN код BG1100036026. Търгуват се Българска фондова борса – София АД, Основен пазар, Сегмент Акции Standard. Предложителят "ДИЙТСМАН" Н.В предлага да закупи акциите на останалите акционери в "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД по цена на една акция в размер на 4.15 лв. (четири лева и петнадесет стотинки). Цената, предложена от Предложителя е в размер на 4.15 лв. и е най-високата цена за една акция на “Енергоремонт Холдинг” АД, платена от Предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК за последните 6 месеца. Съгласно изискванията на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предложената цена е най-високата от: • Среднопретеглената пазарна цена за последните 6 месеца преди регистрация на търговото предложение. 3.197 лв. • Най-високата цена за една акция, заплатена от Предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал.2 от ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на Предложението. 4.15 лв. • Справедливата цена на акция, изчислена съгласно оценъчни методи по чл. 5 от Наредба № 41 на Комисията за финансов надзор 1.67 лв. Справедливата цена на акция съгласно чл. 5 от Наредба № 41 на Комисията за финансов надзор е получена както следва: Използван метод Получена стойност на акция (лв.) Тегло на използвания метод 1. Метод на дисконтираните парични потоци 3.18 40% - Реалистичен сценарий 3.17 50% - Оптимистичен сценарий 3.47 25% - Песимистичен сценарий 2.87 25% 2. Метод на пазарните множители на дружества аналози 0.90 30% 3. Метод на нетната стойност на активите 0.44 30%
Прикачени файлове:
Уведомление
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018