Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
08-09-2017 09:31:40
  С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: на 05.09.2017 г., след отправено искане от страна на емитента, ТБ Инвестбанк АД в качеството й на довереник по емисията облигации, издадени от ИКПД АДСИЦ с ISIN код BG2100019079, е заявила за обявяване в Търговския регистър покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на Дружеството по горецитираната емисия облигации, насрочено за 25.09.2017 г. Към настоящото уведомление прилагаме копие на поканата, заявена за публикуване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Прикачени файлове:
Покана за общо събрание на облигационерите
Свикване на Общо събрание на облигационерите на Дружеството по емисия облигации с ISIN код BG2100019079