Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Синтетика АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 10-08-2017 15:29:13
  Синтетика АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 11-09-2017 г. от10:00 часа в София - 1592 на адрес бул. "Христофор Колумб" №43 при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Синтетика” АД - гр. София свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Синтетика” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201188219, което ще се проведе на 11 септември 2017 г. от 10 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред: I. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е поемане от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на солидарна отговорност по Договор за кредит, сключен на 04.07.2017 г. между „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „ИВКОНИ” ООД, ЕИК 130982758 („Солидарен длъжник”), „УНИ ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен длъжник”), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен длъжник”), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН („Солидарен длъжник”), СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН („Солидарен длъжник”)и „СИНТЕТИКА” АД, ЕИК 201188219 („Солидарен длъжник”), като по отношение на „СИНТЕТИКА” АД ангажиментът за поемане на солидарна отговорност възниква от датата на представяне на решение на общото събрание на акционерите за поемане на солидарна отговорност в пълен обем заедно с дъщерното дружество „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, спрямо кредитора „ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, лихви за забава, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по Договора за кредит, сключен на 04.07.2017 г., съгласно следните основни условия на Договора, които ще обвързват „СИНТЕТИКА” АД: 1. Размер на кредита Общ максимален лимит до 5 613 720 (пет милиона шестстотин и тринадесет хиляди седемстотин и двадесет) евро. 2. Предназначение на средствата Единствено за финансиране до 76 % (седемдесет и шест процента) от покупната цена без ДДС на автобуси, които ще бъдат закупени, съгласно договори, сключени между Кредитополучателя и Nogebus S.L., Испания и Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S., Турция. 3. Лихва Плаващ лихвен процент върху редовната главница, формиран като 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 5 % (пет процента) годишно, но не по-малко от 5 % (пет процента) годишно. Точният размер на лихвата, приложима за всяко шестмесечие от срока на Договора за кредит (20 юни – 19 декември включително и 20 декември – 19 юни включително), се определя два работни дни преди 20-то число на всеки месец юни и месец декември от срока на Договора. От датата на първо представяне на средства по кредита до 19 декември 2017 г. включително размерът на лихвата е 5 % (пет процента) годишно. 4. Увеличена лихва Лихвата по кредита се увеличава с 1 (един) пункт, считано от датата на дължимо плащане на лихвата през месеца, през който е констатирано неизпълнение на задължение, посочено в т. 4.1. - 4.5. по-долу, до 19-то число включително на месеца, следващ месеца, в който е констатирано изпълнение на съответното задължение, респективно на Банката са представени съответните документи, при неизпълнение на следните условия: 4.1. Кредитополучателят да премине на банково обслужване при Банката, пропорционално на финансирането на Банката, отнесено към общото финансиране от банкови институции; 4.2. Кредитополучателят се задължава да поддържа на тримесечна база минимален об
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

 

Предишен месец Ноември 2017 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Няма предстоящи събития за 19-11-2017