Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Свилоза АД-Свищов
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 07-08-2017 12:40:52
  Свилоза АД-Свищов представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 18-09-2017 г. от11:00 часа в СВИЩОВ-5253 на адрес ЗАП.ИНД.ЗОНА при следния дневен ред:

Съветът на директорите на «СВИЛОЗА» АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.09.2017 г. в 11.00 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 2. Одобряване и приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов за сключване на следната сделка: одобряване на участието на „СВИЛОЗА“АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява участието на „СВИЛОЗА“АД като учредител-акционер с парична вноска в новоучредяващо се акционерно дружество по българския Търговски закон съвместно с другия учредител Сигачи Индъстрис Прайвит Лимитед съгласно параметрите на сделката, подробно описани в Мотивирания доклад по т.1 от дневния ред и овластява Съвета на директорите и изпълнителните членове на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов да сключат сделката, както и да предприемат всични необходими правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване. 3. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов, определяне на гаранцията за управление на новия член на СД и лице, което да подпише договор за управление с новия член на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Бадев като член на Съвета на директорите на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов и избира на негово място Божидар Бориславов Йочев за нов член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението н Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлениe на новия член на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на “СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов и определя Красимир Банчев Дачев - Председател на Съвета на директорите като лице, което да сключи договора за управление от името на дружеството с новия член на СД. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Свищов, Западна индустриална зона, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Свилоза» АД – www.svilosa.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Свилоза» АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

 

Предишен месец Ноември 2017 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Няма предстоящи събития за 19-11-2017