Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-07-2017 14:28:27
  Северкооп Гъмза Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 24-07-2017 г. от11:00 часа в София-1700 на адрес бул.Симеоновско шосе 24 при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на 24.07.2017г. от 11:00 ч. на адрес гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Анжело Ронкали No 10, при следния дневен ред и предложения за решения: Точка 1: Освобождаване на ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА от поста член на Съвета на директорите на дружеството, както и от отговорност за дейността й като такъв в периода 01.01.2017г. – 31.05.2017г.; Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА от поста член на Съвета на директорите на дружеството, както и от отговорност за дейността й като такъв в периода 01.01.2017г. – 31.05.2017г.“ Точка 2: Избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството и определяне на гаранция за управлението му; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Господин Стоянов Динев, ЕГН: 7703049105 за нов член на Съвета на директорите на дружеството и определя гаранция за управлението му в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9:00 ч. до 10:45 ч. на 24.07.2017г. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.08.2017г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 9:00 ч. до 10:45 ч. Общият брой акции на „Северкооп - Гъмза Холдинг” АД към 07.06.2017г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание, е 2 673 899 обикновени поименни безналични акции всяка с право на глас, даващи право на участие в общото събрание на акционерите. Акционерите, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват други въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Краен срок за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Подробна информация за правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание се съдържа на интернет страницата на дружеството www.severcoop.com. Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Представителите на юридическите лица се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално правно състояние, а ако не са законни представители – и с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Акционерите представят и депозитарна разписка. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, който той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява право
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

 

Предишен месец Октомври 2017 Следващ месец
13 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 24-10-2017