Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 19-06-2017 11:26:50
  ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2017г. от 10:00 часа в София-1407, бул. Джеймс Баучер 76А, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка нагодишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. 3. Доклад за дейността на oдитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ за 2016 г. 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2016 г. 5. Вземане на решение за покриване на загуба за 2016г. 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им през 2016 г. 7. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2016 г. 8. Избор на нов одитен комитет на Дружеството, поради изтичане мандата на настоящия одитен комитет. 9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2017 г. 10. Приемане на Статут на одитния комитет на Дружеството. 11. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността му през 2016 г. 12. Освобождаване по негова молба от длъжност като член на съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“АДСИЦ на члена на съвета на директорите Маню Тодоров Моравенов. 13. Избор на нов член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение. 14. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: 028199103.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *