Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Булгартабак-холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-06-2017 19:15:28
  Булгартабак-холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2017г. от 11:00 часа в София - 1000, ул. Граф Игнатиев 62 , при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД на редовното годишно общо събрание на акционерите на „БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ“ АД насрочено за 29.06.2017 год. Актуализиран на основание чл.115, ал.7 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон 1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2.Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. 3.Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2016г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2016 г. 4.Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. 5.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г. 6.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г. 7.Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак” през 2016 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак” през 2016. 8.Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак” за 2016г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак” за 2016 г. 9.Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак” за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак” за 2016 г. 10.Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. на „Булгартабак-Холдинг“ АД. Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. на „Булгартабак-Холдинг“ АД. 11.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството осъществявали дейност през 2016г., както следва: Радослав Василев Рахнев – за дейността от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.; Миглена Петрова Христова – за дейността от 01.01.2016 г. до 13.5.2016 г. Венцислав Златков Чолаков - за дейността от 01.01.2016г. до 13.5.2016 г. Владимир Гечев Жеков – за дейността от 14.05.2016 г. до 31.12.2016 г. Светлана Райкова Мартева – за дейността от 14.05.2016 г. до 31.12.2016 г. Рахул Дататрая Нимкар – за дейността от 14.05.2016 г. до 31.12.2016 г. Шреаз Кишор Фадниз – за дейността от 14.05.2016 г. до 19.07.2016 г. Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед – за дейността от 20.07.2016 г. до 31.12.2016г. 12.Одобряване на сделки по чл.114, ал. 2 от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад – приложение към материалите за общото събрание. Проект за решение: Общото събрание дава предварително одобрение по чл. 114, ал.2 от ЗППЦК на сделки, описани
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други