Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Азалия I ЕАД-Варна
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Относно: Информация за финансови инструменти
15-06-2017 15:04:59
  Уведомление по реда на чл.28 ал.2 във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АЗАЛИЯ I” ЕАД уведомява, че на падежа чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в лева на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023113, борсов код 1AZA, в размер на левовата равностойност на 129 000.00 / сто двадесет и девет хиляди / евро.