Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Неохим АД-Димитровград
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 14-06-2017 14:22:57
  Неохим АД-Димитровград представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-06-2017г. от 12:00 часа в гр. Димитровград - 6400, ул. Химкомбинатска, при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д на Редовното годишно - отчетно общо събрание на акционерите на „Неохим” АД насрочено за 23.06.2017 г.: 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2016 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2016 г.; 2. Приемане на доклада на регистрираните одитори за извършения одит на Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2016 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори за извършения одит на Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2016 г.; 3. Одобряване и приемане на Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2016 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Гoдишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2016 г.; 4. Приемане и одобряване на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2016 г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим” АД за 2016 г.; 5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2016 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на група Неохим за 2016 г.; 6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2016 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършения одит на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2016 г.; 7. Одобряване и приемане на консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2016 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания финансов отчет на група Неохим за 2016 г.; 8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Неохим” АД за 2016 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата за 2016 г. ; 9. Освобождаване от отговорност на настоящите членове на съвета на директорите на „Неохим” АД за дейността им по управление на дружеството през 2016 г. и освобождаване от отговорност на освободените от длъжност, като членовете на съвета на директорите на „Неохим” АД през 2016г. за дейността им по управление на дружеството през 2016 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членове на съвета на директорите на „Неохим” АД - 1. Виктория Илиева Ценова, 2. Елена Симеонова Шопова, 3. Димчо Стайков Георгиев, 4.Тошо Иванов Димов, 5. Димитър Стефанов Димитров, 6. Васил Живков Грънчаров, 7. „Зърнени храни България” АД - представлявано от Никола Пеев Мишев, 8. „Феборан” ООД, представлявано от г-н Хуберт Пухнер и г-н Тарунжеев Синг Пури поотделно, всеки един от тях, и като правоприемник на „Феборан” АД, представлявано от г-н Хуберт Пухнер и г-н Тарунжеев Синг Пури поотделно, всеки един от тях, 9. „Феборан Прим” ЕООД, представлявано от г-н Хуберт Пухнер и г-н Тарунжеев Синг Пури поотделно, всеки един от тях за дейността им по управление на дружеството през 2016 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност г-н Хуберт Пухнер и г-н Тарунжеев Синг Пури за дейността им по управление на дружеството за периода от 01.01.2016г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на съвета - 22.06.2016 г. 10. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор / одиторско друже
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *