Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-06-2017 17:15:06
  Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2017г. от 14:00 часа в София - 1303, ул."Антим I" No.14, при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д на Редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, ЕИК 131148642, насрочено на 29.06.2017 г., от 14:00 ч., в седалището, на адреса на управление на дружеството: гр.София, ул.”Антим I” No.14 „1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Проекторешение: РГОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Проекторешение: РГОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 3. Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2016 год.; Проекторешение: РГОСА приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2016 г. 4. Приемане на доклада на съвета на директорите на дружеството за прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ през 2016 г.; Проекторешение: РГОСА приема доклада на съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ през 2016 г. 5. Приемане на решение за промяна в Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; Проекторешение: РГОСА изменя Политиката за определяне и изплащане на възнаграждени-ята на членовете на съвета на директорите на дружеството, като включва като условие за изплащането на допълнително възнаграждение на Председателя, Заместник-председателя и Изпълнителните членове на съвета на директорите наличието на реализирана от дружеството печалба. Допълнителните възнаграждения да бъдат ограничени в размер до 0,5% (нула цяло и пет десети на сто) от средната годишна стойност на балансовите активи на дружеството и до 10 % (десет процента) от реализираната през предходната годинапечалба, изчислена на базата на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ (като се елиминират ефектите от преоценка на имотите през годината). Конкретният размер на допълнителните възнаграждения да се определя съгласно решение на съвета на директорите в рамките на описаните проценти. 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; Проекторешение – РГОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год. 7. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 год.; Проекторешение: РГОСА приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 год. 8. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2016 г.; Проекторешение: РГОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016 г. 9. Приемане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет на дружеството и избор на нови членове на одитния комитет; Проекторешение: РГОСА избира членове на одитния комитет на дружеството съгласно постълите предложения. 10. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 год.; Проекторешение: РГОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2017 г., съгласно предложението на одитния комитет. 11. Разни. Нови точки /т.12 и т.13/ в дневния ред на РГОСА, включени по искане от акционера „Ес Ви Ес” АД, ЕИК 1121109937, на
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
 
 
 

Предишен месец Септември 2017 Следващ месец
25 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 27-09-2017